شرکت صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس | PARS TETHYS - Trench Dredging Industries Co (TDIC)

Trench I

Read More

Trench II

Read More

Hammer

Read More

Linear Winch

Read More

Dredging

لایروبی و حفر ترانشه در رودخانه و دریا - ایجاد کانال جهت لوله گذاری و کابل گذاری در بستر دریا

Read More

Shore-Pulling

عملیات کشش لوله به ساحل توسط وینچ خطی - پایل‌گذاری و پایل‌کوبی جاکتهای دریایی

Read More

Salvage

تعمیر و جلوگیری از آبشستگی سازه در بستر دریا - سالویج و خارج سازی کشتی و سازه های مغروق

Read More

Marine-Consulting

طراحی و اجرای پروژه های هیدرو گرافی و برآورد احجام لایروبی در بستر و سواحل دریا و رودخانه ها

Read More

Information

No.94, North Kheradmand St.Karimkhan Zand Ave. TEHRAN - IRAN

Tel: +98 21 88827397 | +98 21 88827357

E-mail: info@tdic.ir

Contact us TDIC

Gallery

Newsletter

Newsletter TDIC Co